Oldal kiválasztása

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium küldetés-nyilatkozata (oktatási-nevelési tevékenységének alapelvei)

 1. A Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium fő céljai:
  1. a korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és mélységű szaktárgyi ismeretanyag elsajátíttatása a tanulókkal (irányadó dokumentumok: NAT, kerettanterv, helyi tantervek);
  2. a tagozatok tantervi követelményeinek teljesítése;
  3. személyre szabott vagy a csoportszinthez igazított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás a tehetség és érdeklődés szerint különböző gyerekekkel vagy gyerekcsoportokkal;
  4. az alapkészségek és a kreativitás fejlesztése a tanulókban;
  5. a teljesítőképes tudás elsajátításához szükséges tanulási technikák megismertetése a diákokkal;
  6. felkészítés a magasabb iskolafokokon való helytállásra, a továbbtanulásra (felső tagozat, középiskola, felsőoktatás);
  7. a reális önismeret kialakítása, a türelemre és megértésre nevelés, a vitakészség fejlesztése;
  8. az erkölcsi értékek tiszteletének, a segítőkészségnek, a szociális-közösségi problémák iránti érzékenységnek a fejlesztése;
  9. az igényes, tartalmas szórakozás, kikapcsolódás iránti igény felkeltése a tanulókban a tanítási időn kívüli iskolai, illetve az iskolán kívüli szervezett szabadidős programok segítségével;
  10. az egészséges életmódra, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés;
  11. a beilleszkedési vagy tanulási problémákkal küzdő, illetve szociálisan hátrányos helyzetű, tanulók segítése, támogatása, szükség esetén a szakszerű kezelés megszervezése.
 2. Kiemelt feladatunk a pedagógusok módszertani továbbképzésének szervezése és lebonyolítása.
  1. Aktív szerepet vállalunk a Fővárosi Pedagógiai Intézet pedagógus-továbbképző, valamint a mérés-értékelés feladatkörével összefüggő tevékenységében.
  2. Bemutatóórákat és egyéb továbbképző foglalkozásokat tartunk a vidéki és külföldi pedagógusok számára is.
 3. Folyamatosan fenntartjuk a magas szintű oktatási tevékenység személyi feltételeit.
 4. Lehetőségeinkhez mérten megteremtjük a magas színvonalú munka tárgyi feltételeit. Épületünket, annak berendezését a kiegyensúlyozott, nyugodt, színvonalas munka környezeti követelményei szerint alakítjuk.
 5. Törekszünk arra, hogy adminisztratív tevékenységünk, valamint tanügyi dokumentumaink rendezettségükkel, a hiánytalanságukkal és pontosságukkal szolgálják a tartalmi munkát.
 6. A nevelőtestület önmagára nézve kötelezően betartandó követelménynek tekinti a személyes példaadást:
  1. az önmagával szembeni szakmai igényesség terén;
  2. a munkafegyelem terén;
  3. az etikus magatartás terén;
  4. az egymás közötti, valamint a tanulókhoz, a szülőkhöz és a más iskolák minket látogató pedagógusaihoz fűződő kapcsolatban (a türelemre, megértésre törekvés, a tisztelet, a segítőkészség, a kölcsönös bizalom és a felelősségvállalás alapján).
 7. Tiszteljük és ápoljuk az intézményünk hagyományait.
 8. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályakezdő és az aktív pályájuk végéhez közeledő pedagógustársainkat.
 9. Korrekt, feszültségmentes kapcsolatra törekszünk a fenntartóval, a szakminisztériummal és intézményeivel.
 10. A napi politikát távol tartjuk az intézményünktől.
 11. Korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatot tartunk a történelmi egyházakkal, az alapítványainkkal és a kulturális-tudományos feladatokat ellátó intézményekkel, civil szervezetekkel.