Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. OM azonosító: 035277 Tel.: +36-30-323-1562 / +36-30-323-1683 E-mail: fazekas@fazekas.hu
Oldal kiválasztása

Jogi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelt Látogató!
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Nyilatkozatot és Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje a weblapon található információkkal kapcsolatos korlátozásokat, valamint az Ön illetve gyermeke személyes adatainak kezelésével és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait illetve jogszabályokat.

Jogi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

Felelősség korlátozása
A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban: Intézmény) a honlapon található tartalomért a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza.
Az Intézmény a fazekas.hu portál adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el. Az Intézmény semmilyen felelősséget nem vállal a portál ingyenes tartalmának megbízhatóságáért, teljességéért, helyességéért, bárminemű felhasználásával összefüggésben esetlegesen bekövetkező károkért.
Az Intézmény által üzemeltetett fazekas.hu portál az Intézményen kívül álló felek által üzemeltetett oldalakra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért a Intézmény teljességgel kizárja felelősségét.

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő általános bemutatása
  Név:                      Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  Cím:                      1086 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
  Telefon :               +36 (1) 210-10-30
  OM azonosító:    035277
  Adatkezelő képviselője: Pásztor Attila intézményvezető
  Adatvédelmi ügyekben elektronikus elérhetőség: adatvedelem@fazekas.hu

 2. Az Intézmény adatkezelésére irányadó jogszabályok

  i) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR),

  ii) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény illeve annak 2018. évi XXXVIIII tv. módosítása (a továbbiakban: Info tv.),

  iii) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

  iv) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

  Az adatkezelésben érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info. tv. is előírja.

  Jelen tájékoztatással fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

   

 3. Címzettek köre

  A fazekas.hu portál az Intézmény tulajdona. A portál használata során megadott adatokat a portálon található szolgáltatások használata céljából kezeljük. Ön önkéntes, kötelezettségektől mentes felhasználó, ezáltal hozzájárul adatai kezeléséhez.

  Ön a honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlapot regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Amennyiben ön a honlapon szereplő bármelyik e-mail címre üzenetet továbbít, azzal tudomásul veszi, hogy az eképpen szolgáltatott adatokra automatikusan a jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelési elvek vonatkoznak.

  Az Ön számítógépének internet címét (IP-cím) – az Ön személyazonosságához nem kapcsolható módon – rendszerünk naplózza, hogy ezen statisztikai adatok elemzése alapján a Intézmény megismerje, hogy mely szolgáltatása iránt érdeklődnek.

  Intézményünk a minőségi célok kitűzésekor kiemelt hangsúlyt helyez ügyfelei magas szintű kiszolgálására. Szolgáltatásainak fejlesztéséhez, látogatóink igényeinek minél pontosabb megismeréséhez statisztikai adatokat vezetünk honlapunkról, amelyhez a Google Analytics szolgáltatást alkalmazzuk.

  A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt mint magánszemélyt név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, az Ön által használt böngészővel valaki korábban már járt a weboldalon.

  A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el böngészőjében. A sütik szöveges fájlok, melyeket Ön bármikor törölhet. A legtöbb webes böngésző automatikusan engedélyezi a cookie-kat de a böngésző beállításait saját igényeinek megfelelően Ön is módosíthatja: beállíthatja, hogy a cookie-k beállításáról tájékoztatást kapjon, eseti alapon döntsön az elfogadásról vagy a cookie-k elfogadását automatikusan kizárja. Ha a cookie-kat nem fogadja el, a honlapunk funkcionalitása korlátozott lehet.
  Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, kérjük telepítse böngészőjébe a blokkoló kiegészítőt.

   

 4. Az adatkezelés időtartama

  Az Intézmény a weblap használata kapcsán kezelt adatokat 3 évig kezeli, ezt követően a törli azokat.

   

 5. Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

  Az Intézmény az adatokat harmadik félnek, a jogszabályi kötelezettségeket kivéve, nem adja át és nem használja fel marketing célokra.

  Az Intézmény mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  Az Intézmény az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  Tájékoztatás kéréshez való jog

  Ön az I. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Intézménytől arra nézve, hogy az Intézmény

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • az Intézmény kinek,  mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.

   Az Intézmény az Ön tájékoztatási kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

   Helyesbítéshez való jog

   Ön az I. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Intézmény módosítsa valamely személyes adatát. Az Intézmény az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

   Törléshez való jog

   Ön az I. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály az Intézményt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

   Zároláshoz való jog

   Ön az I. pont szerinti elérhetőségeken írásban kérheti, hogy az Intézmény személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi azt. Adatai zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát az Intézmény jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az Intézmény ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Intézmény tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

   Tiltakozáshoz való jog

   Ön az I. pont szerinti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az Intézmény jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
  a) Ha úgy gondolja, hogy az Intézmény megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő címen:

  E-mail cím: adatvedelem@fazekas.hu
  telefon : +36 (1) 210 1030

  b) Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az Intézmény fenntartójánál nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Az Intézmény fenntartója:

  Belső-Pesti Tankerületi Központ

  web: http://kk.gov.hu/belsopest
  Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.,
  E-mail: belsopest@kk.gov.hu

  c) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  web: http://naih.hu
  telefon: +36 (1) 391-1400
  postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  amennyiben Önt a személyes adatai kezel ése kapcsán jogsérelem érte, vagy annak veszélye áll fenn. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

  d) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható

  A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét.

  Amennyiben további kérdése van az Ön vagy gyermeke személyes adatainak kezelését illetően, kérjük forduljon az Intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez!

  2018. december 28.